www.epescarul.ro

luni01242022

Last updateWed, 01 Oct 2014 4pm

Back You are here: Home Info Utile LEGISLATIE

Dimensiunea legala de retinere a pestelui

Dimensiunile minime, in centimetri, ale exemplarelor de pesti si ale altor vietuitoare acvatice care pot fi retinute la pescuit sunt urmatoarele: Lungimea pestelui stabilita pentru pescuit este determinata prin masurarea distantei de la varful botului pana la baza inotatoarei caudate. Speciile de pesti care nu sunt prevazute la alin. (1) sunt libere la pescuit, la orice dimensiune.   PuietuI si exemplarele de pesti capturate sub dimensiunile minime prevazute la alin. (1) vor fi deversate in mod obligatoriu in apa, in stare vie. Se interzice pescuitul sturionilor. Exemplarele prinse ale acestor specii vor fi deversate in mod obligatoriu in apa.in stare vie.

Tabel cu valorile dimensiunilor de retinere a pestilor               

Denumire cm
avat (Aspius aspius) 40
babusca (Rutilus rutilus) 15
batca (Blicca bj.erkna) 15
biban (Perca fluviatilis) 12
crap (Cyprinus carpio) 35
caras (Carassius auratus) 15
caracuda (Carassius carassius 17
cosac (Abramis sp.) 25
clean (Leuciscus cephalus) 28
cega (Acipenser ruthenus) 45
lin (Tinca tinca) 25
lostrita (Hucho hucho) 65
morunas (Vimba vimba) 25
mreana (Barbus barbus) 27
morun (Huso huso) 170
nisetru (Acipenser g.ldenstaedti) 140
novac 40
oblete (Alburnus alburnus) 12
platica (Abramis brama) 25
pastrav (Salmo sp.) 20
rosioara (Scardinius erythrophthalmus) 15
riseafca (Alosa caspio) 15
sabita (Pelecus cultratus) 20
rechin (Squalus acanthias) 100
sanger (Cornus sanguinea) 40
scobar (Chondrostoma) 25
somn (Silurus glanis) 60
scrumbie de Dunare (Alosa pontica) 22
scrumbie albastra (Alosa maeotica) 22
salau (Stizostedion sp.) 40
stiuca (Esox lucius) 40
Sturionul este interzis pescuitul acestei speci
   
   
   
   
   
   
   

Detalii despre dimensiunile legale puteti citi in ordinul pe 2010 - Ordin privind pescuitul sportiv 2010

LEGEA nr. 13 din 11 martie 1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa

      LEGEA nr. 13 din 11 martie 1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa,adoptata la Berna la 19 septembrie 1979 ARTICOL UNIC Romania adera la Conventia privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie 1979. Traducerea Conventiei privind conservarea vietii salbatice si a habitatelor naturale din Europa:    
PREAMBUL Statele membre ale Consiliului Europei si ceilalti semnatari ai prezentei conventii, considerind ca obiectivul Consiliului Europei este de a realiza o mai strinsa uniune intre membrii sai, luind in considerare dorinta de cooperare a Consiliului Europei cu alte state in domeniul conservarii naturii, recunoscind ca flora si fauna salbatica constituie un patrimoniu natural de valoare estetica, stiintifica, culturala, recreativa, economica si intrinseca, care trebuie protejat si transmis generatiilor viitoare, recunoscind rolul esential al florei si faunei salbatice in mentinerea echilibrului ecologic, constatind diminuarea efectivelor a numeroase specii de flora si fauna salbatica si pericolul nimicirii care le ameninta pe unele, constienti ca, conservarea habitatelor naturale este unul dintre elementele esentiale ale protectiei ocrotirii florei si faunei salbatice, recunoscind ca, conservarea florei si faunei salbatice ar trebui luata in considerare de catre guverne in obiectivele si programele lor nationale si ca o cooperare internationala ar trebui sa se instaureze pentru ocrotirea in special a speciilor migratoare, constienti de numeroasele cereri de a actiona in comun facute de guvern si instante internationale, in special cele exprimate la Conferinta Natiunilor Unite asupra mediului din 1972 si de catre Adunarea Consultativa a Consiliului Europei, dorind sa urmeze, in special in domeniul conservarii vietii salbatice,   recomandarile Rezolutiei nr. 2 a celei de-a doua Conferinte   ministeriale europene asupra mediului, au cazut de acord asupra   urmatoarelor:

CAPITOLUL I Dispoziti generale
ARTICOLUL 1
1. Prezenta conventie are ca obiect asigurarea conservarii florei si faunei salbatice si habitatelor lor naturale, in special a speciilor si habitatelor a caror conservare necesita cooperarea mai multor state, si promovarea unei astfel de cooperari. 2. O atentie deosebita este acordata speciilor, inclusiv speciilor migratoare, amenintate cu nimicirea si vulnerabile.
ARTICOLUL 2 Partile contractante vor lua masurile necesare pentru mentinerea sau adaptarea populatiilor de flora si fauna salbatice la un nivel corespunzator mai ales exigentelor ecologice, stiintifice si culturale, tinand cont de exigentele economice si recreationale si de nevoile subspeciilor, varietatilor sau formelor amenintate pe plan local.

ARTICOLUL 3
1. Fiecare parte contractanta va lua masurile necesare pentru punerea in aplicarea a politicilor nationale de conservare a florei si faunei salbatice si habitatelor naturale, acordand o atentie deosebita speciilor amenintate cu nimicirea si vulnerabile, mai ales speciilor endemice si habitatelor amenintate, in conformitate cu dispozitiile prezentei conventii. 2. Fiecare parte contractanta se angajeaza ca, in politica sa de amenajare si de dezvoltare si in masurile de lupta contra poluarii, sa ia in considerare conservarea florei si faunei salbatice. 3. Fiecare parte contractanta va incuraja procesul educational si difuzarea informatiilor generale privind necesitatea conservarii speciilor de flora si fauna salbatice ca si a habitatelor lor. CAPITOLUL II Protectia habitatelor
ARTICOLUL 4
1. Fiecare parte contractanta va lua masurile legislative si administrative potrivite si necesare pentru protejarea habitatelor speciilor salbatice de flora si fauna, in special a acelora enumerate in anexele nr. I si II si pentru salvgardarea habitatelor naturale amenintate. 2. Partile contractante vor tine cont, in politicile lor de amenajare si de dezvoltare, de necesitatea conservarii zonelor protejate avute in vedere la paragraful precedent, in scopul de   a evita sau reduce la maximum orice degradare a unor astfel de zone. 3. Partile contractante se angajeaza sa acorde o atentie deosebita protectiei zonelor care au importanta pentru speciile migratoare enumerate in anexele nr. II si III si care sunt situate intr-un mod adecvat in raport cu caile de migratie   ca: zone de iernare, de aglomerare, de hranire, de reproducere sau de   naparlire. 4. Partile contractante se angajeaza sa-si coordoneze eforturile in functie de necesitati pentru protejarea habitatelor naturale avute in vedere de prezentul articol in cazul in care acestea sunt situate in regiuni care se intind de o parte si de alta a frontierei. CAPITOLUL III Conservarea speciilor

ARTICOLUL 5 Fiecare parte contractanta va lua masurile legislative si administrative adecvate si necesare pentru asigurarea conservarii, in special, a speciilor de flora salbatica enumerate in anexa I. Vor fi interzise culegerea, recoltarea, taierea   sau dezradacinarea intentionata a plantelor avute in vedere. Fiecare   parte contractanta va interzice, la nevoie detinerea sau comercializarea   acestor specii.
ARTICOLUL 6 Fiecare parte contractanta va lua masurile legislative si administrative adecvate si necesare pentru a asigura conservarea, in special, a speciilor de fauna salbatica enumerate in anexa nr. II. Se va interzice, in special, pentru aceste specii: a) orice forma de capturare intentionata, de detinere si de ucidere intentionata; b) degradarea sau distrugerea intentionata a locurilor de reproducere sau a zonelor de repaus; c) perturbarea intentionata a faunei salbatice, mai ales in perioada de reproducere, de dependenta si de hibernare in asa fel incat perturbarea sa aiba un efect semnificativ in ce priveste obiectivele prezentei conventii; d) distrugerea sau culegerea intentionata a oualor in natura sau detinerea lor, chiar goale; e) detinerea sau comercializarea interna a acestor animale vii sau moarte, inclusiv a animalelor naturalizate, si a oricarei parti sau produs al lor, usor identificabil, obtinut din animal, cand aceasta masura contribuie la eficacitatea dispozitiilor prezentului articol.

ARTICOLUL 7
1. Fiecare parte contractanta va lua masurile legislative si administrative adecvate si necesare pentru protejarea speciilor de fauna salbatica enumerate in anexa nr. III. 2. Orice exploatare a faunei salbatice enumerate in anexa nr. III va fi reglementata in vederea mentinerii   acestor populatii in afara oricarui pericol, tinand cont de dispozitiile   art. 2. 3. Aceste masuri vor cuprinde in special: a) instituirea perioadelor de prohibitie si/sau alte masuri reglementare de exploatare; b) interzicerea temporara sau locala a exploatarii, daca este cazul, pentru a permite populatiilor existente sa revina la un nivel satisfacator; c) reglementarea, daca este cazul, a vanzarii, detinerii, transportului sau ofertei in scop de vanzare a animalelor salbatice, vii sau moarte.

ARTICOLUL 8 In privinta capturarii sau uciderii speciilor de fauna salbatica enumerate in anexa nr. III si in cazurile in care se fac derogari conform art. 9 in ce priveste   speciile enumerate in anexa nr. II, partile contractante vor interzice   utilizarea tuturor mijloacelor neselective de capturare si de ucidere si a mijloacelor susceptibile sa duca pe plan local la disparitia sau sa tulbure grav linistea populatiilor unei specii, in special a mijloacelor enumerate in anexa nr. IV.
ARTICOLUL 9
1. Cu conditia sa nu existe o alta solutie satisfacatoare si derogarea sa nu dauneze supravietuirii populatiei implicate, fiecare parte contractanta poate sa faca derogari de la dispozitiile art. 4, 5, 6, 7 si de la interdictia de utilizare a mijloacelor avute in vedere la art. 8: - in interesulprotectiei florei si faunei; - pentru a preveni producerea de pagube importante culturilor agricole, septelului, padurilor, fondului piscicol, apelor si altor forme de proprietate; - in interesul sanatatii si securitatii publice, securitatii aeriene sau altor interese publice prioritare; - in scopuri de cercetare si de educatie, de repopulare, de reintroducere ca si pentru crestere; - pentru a permite, in conditii strict controlate, pe o baza selectiva si intr-o anumita masura, capturarea, detinerea sau orice alta exploatare judicioasa a anumitor animale si plante salbatice in numar redus. 2. Partile contractante vor prezenta Comitetului permanent un raport   bianual asupra derogarilor facute in virtutea paragrafului precedent.   Aceste rapoarte trebuie sa mentioneze: - populatiile care fac obiectul sau au facut obiectul derogarilor si, daca este posibil, numarul specimenelor implicate; - mijloacele autorizate de   ucidere sau de capturare; - conditiile de risc, circumstantele de timp si de loc in care au intervenit aceste derogari; - autoritatea abilitata sa declare ca aceste conditii au fost indeplinite, sa ia decizii referitoare la mijloacele care pot fi aplicate, la limitele lor, si la persoanele insarcinate, cu exceptia acestora; - controalele operate. CAPITOLUL IV Dispozitii speciale privind speciile migratoare

ARTICOLUL 10
1. Pe langa masurile indicate prin art. 4, 6, 7 si 8, partile contractante se angajeaza sa-si coordoneze eforturile pentru conservarea speciilor migratoare enumerate in anexele nr. II si III si a caror arie de repartitie se intinde pe teritoriul lor. 2. Partile contractante vor lua masuri in vederea asigurarii ca perioadele de prohibitie si/sau alte masuri reglementare de exploatare instituite in virtutea paragrafului 3 lit. a) al art. 7 sa corespunda necesitatilor speciilor migratoare enumerate in anexa nr. III. CAPITOLUL V Dispoziti suplimentare

ARTICOLUL 11
1. In aplicarea dispozitiilor prezentei conventii, partile contractante se angajeaza: a) sa coopereze de fiecare data cand va fi necesar, mai ales cand aceasta cooperare ar putea spori eficacitatea masurilor luate, conform altor articole ale prezentei conventii; b) sa incurajeze si sa coordoneze activitatile de cercetare in functie de obiectivele acestei conventii. 2. Fiecare parte contractanta se angajeaza: a) sa incurajeze reintroducerea speciilor indigene de flora si fauna salbatica daca aceasta masura ar putea sa contribuie la conservarea unei specii amenintate cu nimicirea, cu conditia de a se proceda in prealabil, si tinand cont de experienta celorlalte parti contractante, la un studiu pentru a stabili daca o astfel de reintroducere ar fi eficace si acceptabila; b) sa controleze strict introducerea speciilor neindigene. 3. Fiecare parte contractanta va informa Comitetul permanent asupra speciilor care beneficiaza de o protectie totala pe teritoriul sau si care nu figureaza in anexele nr. I si II.

ARTICOLUL 12 Partile contractante pot adopta pentru conservarea florei si faunei salbatice si a habitatelor lor naturale masuri mai riguroase decat cele prevazute in prezenta conventie. CAPITOLUL VI Comitetul permanent

ARTICOLUL 13
1. Se constituie, in scopul prezentei conventii, un Comitet permanent. 2. Orice parte contractanta poate fi reprezentata in cadrul Comitetului permanent printr-unul sau mai multi delegati. Fiecare delegatie va dispune de un singur vot. In   limitele competentelor sale, Comunitatea Economica Europeana isi   exercita dreptul de vot cu un numar de voturi egal numarului statelor   sale membre care sunt parti contractante ale prezentei conventii; Comunitatea Economica Europerana nu-si va exercita dreptul de vot in situatiile in care statele membre implicate si-l exercita pe al lor si reciproc. 3. Orice stat membru in Consiliul Europei care nu este parte contractanta la conventie poate fi reprezentat in comitet   printr-un observator. Comitetul permanent poate, in unanimitate, sa invite orice stat nemembru al Consiliului Europei care nu este parte contractanta la conventie sa fie reprezentat printr-un observator la una dintre reuniunile sale. Orice organism sau orice institutie calificata tehnic in domeniul protectiei, conservarii sau gestionarii florei si faunei salbatice si a habitatelor lor, si apartinand uneia din categoriile urmatoare: a) organisme sau institutii internationale, fie guvernamentale fie nonguvernamentale sau organisme sau institutii nationale guvernamentale; b) organisme sau institutii nationale nonguvernamentale care au fost desemnate in acest scop de catre statul in care sunt stabilite pot informa Secretarul general al Consiliului Europei, cel putin cu 3 luni inainte de reuniunea comitetului, despre intentia lor de a fi reprezentate la acea reuniune prin observatori. Ele sunt admise   cu exceptia cazului cand, cu cel putin o luna inaintea reuniunii, o   treime dintre partile contractante au informat secretarul general ca se opun la aceasta. 4. Comitetul permanent este convocat de catre secretarul general al Consiliului Europei.   El isi va tine prima reuniune in termen de un an incepand de la data   intrarii in vigoare a conventiei. In continuare, el se va reuni cel   putin o data la 2 ani si oricand majoritatea partilor contractante o solicita. 5. Majoritatea partilor contractante formeaza cvorumul necesar pentru tinerea unei reuniuni a Comitetului permanent. 6. Sub rezerva dispozitiilor prezentei conventii, Comitetul permanent isi va stabili propriul regulament interior.

ARTICOLUL 14
1. Comitetul permanent este insarcinat sa urmareasca aplicarea prezentei conventii. El poate, in special: - sa revizuiasca in mod permanent prevederile prezentei conventii, inclusiv anexele sale, si sa examineze modificarile care s-ar impune; - sa faca recomandari partilor contractante asupra masurilor care trebuie luate pentru aplicarea prezentei conventii; - sa recomande masuri adecvate pentru asigurarea informarii publicului asupra lucrarilor intreprinse in cadrul prezentei conventii; - sa faca recomandari Comitetului Ministrilor cu privire la invitarea statelor nemembre ale Consiliului Europei sa adere la prezenta conventie; - sa faca orice propunere in scopul imbunatatirii eficacitatii prezentei conventii si cuprinzand propuneri de incheiere, cu state care nu sunt parti contractante la conventie, de acorduri care sa sporeasca eficacitatea conservarii speciilor sau grupelor de specii. 2. Pentru indeplinirea misiunii sale, Comitetul permanent poate, din proprie initiativa, sa organizeze reuniuni de grupuri de experti.

ARTICOLUL 15 Dupa fiecare dintre reuniunile sale, Comitetul permanent va transmite Comitetului de Ministri al Consiliului Europei un raport asupra lucrarilor si functionarii conventiei. CAPITOLUL VII Amendamente

ARTICOLUL 16
1. Orice amendament la articolele prezentei conventii, propus de o parte contractanta sau de Comitetul de Ministri, este comunicat secretarului general al Consiliului Europei si transmis prin grija sa cu cel putin doua luni inainte de reuniunea Comitetului permanent statelor membre ale Consiliului Europei, fiecarui semnatar, fiecarei parti contractante, fiecarui stat invitat sa semneze prezenta conventie conform dispozitiilor art. 19 si tuturor statelor invitate sa adere la aceasta, conform dispozitiilor art. 20. 2. Orice amendament propus, conform dispozitiilor paragrafului precedent, va fi examinat de catre Comitetul permanent, care: a) pentru amendamentele la art. 1-12, supune textul adoptat cu o majoritate de   trei sferturi din voturile exprimate acceptarii partilor contractante; b) pentru amendamentele la art. 13-24, supune textul adoptat cu o majoritate de   trei sferturi din voturile exprimate aprobarii Comitetului de Ministri.   Acest text este comunicat, dupa aprobarea sa, partilor contractante in vederea acceptarii. 3. Orice amendament va intra in vigoare in cea de-a treizecea zi dupa ce toate partile contractante l-au informat pe secretarul general ca ele l-au acceptat. 4. Prevederile paragrafelor 1, 2a) si 3 ale prezentului articol sunt aplicabile si in cazul adoptarii de noi anexe la prezenta conventie.

ARTICOLUL 17 Orice amendament la anexele prezentei conventii, propus de catre o parte contractanta sau de catre Comitetul de Ministri va fi comunicat secretariatului general al Consiliului Europei si transmis prin grija sa cu cel putin doua luni inaintea reuniunii Comitetului permanent statelor membre ale Consiliului Europei, fiecarui semnatar, fiecarei parti contractante, fiecarui stat invitat sa semneze prezenta conventie, conform dispozitiilor art. 19, si tuturor statelor invitate sa adere la aceasta, conform dispozitiilor art. 20. 2. Orice amendament propus conform dispozitiilor paragrafului precedent va fi examinat de catre Comitetul permanent, care-l poate adopta cu o majoritate de doua treimi dintre partile contractante. Textul adoptat va fi comunicat partilor contractante. 3. La expirarea unei perioade de 3 luni de la adoptarea de catre Comitetul permanent, si cu exceptia cazului in care o treime dintre partile contractante au notificat obiectii, orice amendament intra in vigoare pentru acele parti contractante care nu au notificat obiectii. CAPITOLUL VIII Reglementarea diferendelor

ARTICOLUL 18
1. Comitetul permanent se va stradui sa faciliteze rezolvarea amiabila a oricaror dificultati pe care aplicarea conventiei le-ar putea genera. 2. Orice diferend intre partile contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentei conventii, care nu s-a rezolvat pe baza dispozitiilor paragrafului precedent sau pe calea negocierii intre partile in diferend, si cu exceptia cazului in care partile convin altfel, este, la cererea uneia dintre ele, supusa arbitrajului. Fiecare dintre parti va desemna un arbitru si cei doi arbitri vor desemna un al treilea arbitru. Daca, sub rezerva   dispozitiilor paragrafului 3 al prezentului articol, intr-un interval de   3 luni, socotite de la cererea de arbitraj, una dintre parti nu si-a desemnat arbitrul, presedintele Curtii Europene a   Drepturilor Omului va proceda, la cererea celeilalte parti, la   desemnarea sa intr-un nou interval de 3 luni. Aceeasi procedura se va aplica si in cazul in care cei doi arbitri nu se pot pune de acord asupra   alegerii celui de-al treilea arbitru, intr-un interval de 3 luni   socotite de la desemnarea primilor doi arbitri. 3. In cazul diferendului intre doua parti contractante, dintre care una este un stat membru al Comunitatii Economice Europene, ea insasi parte   contractanta, cealalta adreseaza cererea de arbitraj simultan acestui   stat membru si comunitatii,  care-i va notifica  concomitent, intr-un interval de doua luni de la  primirea cererii, daca  statul membru sau comunitatea sau statul membru si comunitatea impreuna se constituie parte la diferend. In lipsa unei astfel de notificari in intervalul numit, statul membru si comunitatea sunt considerate o singura si aceeasi parte la diferend in vederea aplicarii dispozitiilor care guverneaza constituirea si procedura Curtii de arbitraj. Acelasi lucru cand statul membru si comunitatea se constituie impreuna parte la diferend. 4. Curtea de arbitraj isi va stabili propriile norme procedurale. Hotararile se vor lua cu majoritate de voturi. Sentinta sa este definitiva si obligatorie. 5. Fiecare parte la diferend suporta cheltuielile arbitrului pe care l-a desemnat si partile suporta, in mod egal, cheltuielile celui de-al treilea arbitru ca si celelalte cheltuieli antrenate de arbitraj. CAPITOLUL IX Dispozitii finale

ARTICOLUL 19
1. Prezenta conventie este deschisa pentru semnare statelor membre ale Consiliului Europei si statelor membre care au participat la elaborarea sa, ca si Comunitatii Economice Europene. Pana la data intrarii sale in vigoare, ea va fi, de asemenea, deschisa pentru semnare oricarui alt stat invitat de catre Comitetul de Ministri. Conventia va fi supusa ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse pe langa Secretariatul General al Consiliului Europei. 2. Conventia va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 3 luni dupa data la care cinci state, dintre care cel putin patru state membre ale Consiliului Europei, isi vor exprima consimtamantul de a se supune conventiei conform dispozitiilor paragrafului precedent. 3. Ea va intra in vigoare fata de orice stat semnatar sau al   Comunitatii Economice Europene, care-si vor exprima ulterior   consimtamantul de a se supune ei, in prima zi a lunii care urmeaza   expirarii unei perioade de 3 luni dupa data depunerii instrumentelor de   ratificare, acceptare sau aprobare.

ARTICOLUL 20
1. Dupa intrarea in vigoare a prezentei conventii, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei va putea, dupa consultarea partilor contractante, sa invite sa adere la conventie orice stat nemembru al consiliului care, invitat sa o semneze conform prevederilor art. 19, nu o va fi facut inca, si oricare alt stat nemembru. 2. Pentru orice alt stat care adera,   conventia va intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza   expirarii unei perioade de trei luni dupa data depunerii instrumentelor   de aderare pe langa Secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 21
1. Orice stat poate, in momentul semnarii sau in momentul depunerii   instrumentului sau de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sa precizeze teritoriul sau teritoriile in care se va aplica prezenta conventie. 2. Orice parte contractanta poate, in momentul depunerii instrumentului   de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sau in orice alt  moment  care urmeaza sa extinda aplicarea prezentei conventii prin declaratie adresata secretarului general al Consiliului Europei si la alt teritoriu desemnat in declaratie si caruia-i asigura relatiile internationale sau pentru care ea este abilitata sa o stipuleze. 3. Orice declaratie facuta in virtutea paragrafului precedent va putea   fi retrasa, in ceea ce priveste orice teritoriu desemnat in aceasta   declaratie, prin notificare adresata secretarului general. Retragerea va   deveni efectiva incepand cu prima zi a lunii care urmeaza expirarii   unei perioade de sase luni dupa data primirii notificarii de catre secretarul general.

ARTICOLUL 22
1. Orice stat poate, in momentul semnarii sau in momentul depunerii   instrumentului sau de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, sa formuleze una sau mai multe observatii cu privire la anumite specii enumerate in anexele nr. II si III si/sau pentru unele dintre aceste specii care vor fi indicate in observatia sau observatiile, cu privire la anumite mijloace sau metode de vanatoare si alte forme de exploatare mentionate in anexa nr. IV. Observatiile cu caracter general nu sunt admise. 2. Orice parte contractanta care extinde aplicarea prezentei conventii la un teritoriu mentionat in declaratia prevazuta in paragraful 2 al art. 21 poate sa formuleze una sau mai multe observatii conform dispozitiilor paragrafului precedent pentru teritoriul respectiv. 3. Nici o alta observatie nu este admisa. 4. Orice parte contractanta care a formulat o observatie in virtutea paragrafelor 1 si 2 ale prezentului articol o poate retrage in totalitate sau partial, adresand o notificare secretarului general al Consiliului Europei. Retragerea va deveni efectiva la data primirii notificarii de catre secretarul general.

ARTICOLUL 23
1. Orice parte contractanta poate, in orice moment, sa denunte prezenta conventie adresand o notificare secretarului general al Consiliului Europei. 2. Denuntarea va deveni efectiva in prima zi a lunii care urmeaza   expirarii unei perioade de 6 luni dupa data primirii notificarii de catre secretarul general.

ARTICOLUL 24 Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei, fiecarui stat semnatar, Comunitatii Economice Europene semnatare a prezentei conventii si fiecarei parti contractante: a) orice semnare; b) depunerea oricarui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare; c) orice data de intrare in vigoare a prezentei conventii conform art. 19 si 20; d) orice informatie comunicata in virtutea prevederilor paragrafului 3 al art. 13; e) orice raport stabilit in aplicarea art. 15; f) orice amendament sau noua anexa adoptata conform art. 16 si 17 si data la care acest amendament sau aceasta noua anexa intra in vigoare; g) orice declaratie facuta in virtutea paragrafelor 2 si 3 ale art. 21; h) orice observatie formulata in virtutea dispozitiilor paragrafelor 1 si 2 ale art. 22; i) retragerea oricarei observatii exprimate in virtutea dispozitiilor paragrafului 4 al art. 22; j) orice notificare facuta in virtutea dispozitiilor art. 23 si data la care denuntarea va deveni efectiva. Drept care, subsemnatii   autorizati in acest scop, au semnat prezenta conventie. Redactata la Berna, la 19 septembrie 1979, in limbile franceza si engleza, ambele texte fiind identice si alcatuind un singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii certificate fiecaruia dintre statele membre ale Consiliului Europei, fiecarui stat, precum si Comunitatii Economice Europene semnatare ca si fiecarui stat invitat sa semneze prezenta conventie sau sa adere la ea.